Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 4.

14014Tetteinkben annyiban valósul meg szabadságunk, amennyiben újjászületett szellemünk részéből származik. A cselekedetünk minden más részét, akár valamely erkölcsi norma hatása alatt hajtjuk is végre, nem szabadságnak nevezzük. Elsőként spirituális területen kell ezt megélnünk. Szentírás alapján szabad az az ember, akit Isten fia tett szellemileg szabaddá. A belső autonóm szabadság egyben képesség is arra, hogy a megváltott szívből irányítsuk sorsunkat. A menny szabadságának eredményeként pedig nemes emberekké válhatunk. „Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” 2Kor 3:16

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 11.

14013Megelevenedett szellemünknek bejárata van a mennyei lehetőségekhez. A kegyelem és megigazultságunk által bejárásunk van a "lehetőségek valóságába". Mennyei kompetencia jelentése: elsajátított emberi ill. bibliai ismeretek alkalmazásán túli mennyei képesség. A királyság gondoskodik mindenki számára ugyanarról a játéktérről és egyforma bejárásról a forráshoz. Amikor ez az igazság életre kel, és te hiszel benne, erő árad a mennyből. Mi rábízzuk magunkat az Ő képességeire, hogy amit megígért, azt véghez tudja vinni. Isten nem hazudhat. „A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni.” Ef 3:20 Egysz.

 

 

1. rész

2. rész


Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 18.

14012Ebben a részben a szellemi elvek kiegyensúlyozott használatáról lesz szó. Pál apostol integritását soha nem veszítette el a természetfeletti megtapasztalásaiban. Vigyáznod kell, hogy ne hozd be/le a szívedet testi, világi, becsapott perspektívára Az emberi psziché érzéki valóságot akar létrehozni és a szellemünk ellen törekszik. Megnézzük Ábraháméknál is, hogy a mennyei kompetencia hogyan nyitott ki, majd hozott létre egy új valóságot, ami már az idő előtt létezett. A hit mindig az örökkévalóságból jön. Isten azt mondja az üdvösségünkről, még ha nem is látod azt, de mégis megvan és meg lesz, mert örökkévaló. „Maga Sára is hitéért kapott képe, sséget arra, hogy megalapítsa a magot akkor, mikor már túl volt az életidőn, képességet kapott, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.” Zsid 11:11 Csia

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 25.

14011Az inkompetencia korlátokat helyez el az elménkben, viszont az isteni kompetencia olyasmi a bensőnkben, amelyet nem látunk kívülről, de megerősít belülről. A gond akkor van, ha nem tudsz bízni szellemedben lévő örökkévaló javakban. Ekkor lelkünk materializálni akarja a megváltás áldásait. A meg nem újult elménk időben akar látni és beszélni. Ameddig csak földi időben látsz, nehéz lesz hitben és kegyelemben működnöd. Ő ismeri a holnapodat. Örökkévalóságunk nem az idő működésétől függ, hanem Urunktól. „Ezután Jézus, minthogy látta, hogy már minden elvégeztetett arra, hogy az írás beteljesedjék, így szólt: „Szomjazom.” Ján 19:28 Csia

 

 

Nochta Pál, Pásztó, 2014. február 4.

14025Amikor a Bibliában az egy óra vagy utolsó óra kifejezésekkel találkozunk, akkor tudnunk kell, hogy ezek a fogalmak egy nehéz időszakot jelentenek. Jelenleg is egy ilyen korszakban élünk. A bennünket érő nehézségek miatt lelkünk gyakran ehhez a földi élethez, sőt, szinte az anyaghoz tapad, ezért kérnünk kell Istent, igéjével elevenítsen meg bennünket, hogy beleláthassunk a mennyei valóságba, amely különbözik ettől a földi létezéstől. Meg kell értenünk azt is, hogy ez a korszak, amiben most élünk, jelentősen különbözik az 1990-es évektől, amikor egy ébredés (megújulási hullám) kezdődött Magyarországon. "Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a szellem ugyan kész, de a (hús)test gyenge (erőtelen)." Márk 14:38 Vida

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. február 8.

14024Hajlandóság + Hallás + Látás = Aratás. Isten mély vágya és célja, hogy mennyközpontú legyen gondolkodásunk. Az egyedüli személy a földön, aki képes megláttatni a mennyben lévő elkészült áldásainkat: a Szent Szellem. Ezért elengedhetetlen, hogy Ő vezessen bennünket hallás által a „Kanaan földjére”. A teremtéskor Isten létrehozta és hozzáférhetővé tette helyreállításunkat, kijelentéseinket, gyógyulásainkat, sikereinket, stb. Ha nem tanulunk meg az örökkévalóságban mozogni, elszalasztjuk a mennyben előre kivitelezett lehetőségeinket. „Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is és ráadást is adnak hozzá nektek.” Márk 4:24 Vida

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2014. február 15.

14023Isten már az idők létezése előtt megígérte az örök élet reménységét, melyet az igehirdetésen keresztül nyilatkoztat ki a számunkra most, ebben az időben is, amiben élünk. Ezért fel kell ismernünk Isten hozzánk szóló aktuális szavát. Ha pedig ma, amikor halljuk az Úr szavát, nem keményítjük meg a szívünket, hanem folyamatosan a láthatatlanokra nézünk, akkor bemegyünk az Úr szombatjába, a nyugalomba. Képessé válunk arra is, hogy uralmat vegyünk a belső időérzékelésünk fölött, így a hosszan tartó nyomorúság, pillanatnyi könnyű szenvedéssé változik át, ennek következtében a bennünk lakó Krisztus által képesek leszünk uralkodni az időn is.

 

 

Tóth Lajos, Ózd, Maranatha gyülekezet, 2014. február 16.

14022Amikor újjászületetünk „evilági” gondolkodási mintával érkeztünk Isten Királyságába. Mentalitásunk több területen nem azonos Isten örökkévaló törvényszerűségeivel, ill. azzal, ahogyan gondolkodik rólunk. Engedjük, hogy jövőnket az örökkévalóság határozza meg. Az örökkévalóságba való belátás képessége sikeressé teszi utunkat. A szívben lévő korlátokat így elmozdíthatjuk, amelyek visszatartják fejlődésünket. A királyság örökkévaló törvényei által összhangba kerülünk Isten Beszédével, majd lehetségessé válik számunkra a folyamatos mennyei perspektíva megtapasztalása. „Így azonban nagyobbra (kiválóbbra, hatalmasabbra, haszonra) törekszenek, azaz mennyeire. Ezért az Isten nem szégyelli őket, hogy az Istenüknek neveztesse magát, hiszen várost készített nekik.” Zsid 11:16 Csia

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. február 22.

14021Izráel gyermekei nem tudtak a saját erejükből megmenekülni, sem elhívásukban benne maradni. Isten kilenc csodademonstrációja igazából nem változtatta meg őket. A pászkabárány vérére volt szükségük, hogy sorsuk kvalitása új szintre emelkedjen. A helyes mennyei modell nélkül nem juthatunk sehova. A papok célja: szellem-ige-vér által átvenni Isten örökkévaló bizonyságait, időzítéseit és terveit. A királyi vér átkódol bennünket. Átalakítja a bűn hatását, viselkedési mintákat, átok működését, lelki és fizikai betegségeket. Krisztus teste sok területen nem fér hozzá az isteni partnerséghez, amely által átvenné a szabadulására szükséges erőt. „Hiszen a Szellem a valóság, mivelhogy hárman vannak a tanú(bizony)ságtévők: a Szellem, és a víz, és a vér, és ez a három egybetorkollik (ugyan azért az egyért van).”1Ján 5:8 Vida

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 1.

14033Ha a királyi papságról beszélünk, akkor mennyei identitású szentekről van szó. Ez az ígéret Izraelnek szólt először. Amikor kijöttek a szolgaságból, be kellett volna menniük az ígéret földjére királyi papokként. Miért nem tudtak bemenni? Sajnos a múltban ragadtak. A legtöbb hívő megengedi, hogy ami a múltban történt, befolyásolja a jövőjét. Mózes utódja Józsué ezt látta előre. A tanítás szélesíteni fogja perspektívátokat és nyitogatni a szemeteket, hogy lássatok. Csak az Ő mennyei világosságga tud mennyei képességeket létrehozni. Mindez irgalmasságból fakad. "Ama napon, melyen eljön, hogy szentjeiben megdicsőüljön és mindazokban csodálat tárgya legyen, akik benne hittek. Mert a mi nektek tett tanúságtételünk hitelre talált. 2Thess 1:10 Csia

 

 


Technikai okok miatt a sorozat kilencedik része sajnos nincs meg.


Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 22.

14032János apostol szerint egy gonosz angyal (Jezabel) Isten szolgájának, prófétai szavának (gr.előre szóló) adja ki magát az eklézsiában. Tanításaival hamis jövőkép koncepciót és új vallási gyakorlatokat hoz létre. Az üzenetben megemlítődik az un. jézabeli tevékenység. Nem egy általános szellemi listáról lesz szó. Nem válaszoljuk meg azt a kérdést sem, hogy egyes személyek mögött megbújik-e a „bűbájos”. A kiindulásunk alapja, hogy az Izraeliták gondolkodását gyűjtőfogalom is alkotja. Egy adott dolog karakterisztikus tulajdonságából kialakít egy jellegzetességet. Így egységes jegyeket kölcsönöz az adott cselekedeteknek, személyeknek. „Hanem ami nálatok van azt tartsátok meg (birtokol, uralkodik) addig, míg eljövök.” Jel 2:25

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 29.

14031Az üzenet első részében jézabeli céltévesztést vesszük újra górcső alá. A megcsalattatás belülről történik és sokszor ezt a képmutató hit hozza létre. Ekkor olyan szabályok, szellemi elvek félreértése által ítéli meg a hívő önmagát, amelyek sok esetben nem a valódi szeretetből való hit. A látható dolgokra való alkalmazkodás lesz inkább fókuszban (a láthatatlan belátását negligáljuk), mint a szeretet általi belső átalakulás vagy megtérés. A tanítás vége közös imával záródik. „A parancsolat végcélja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és kétszínűség nélküli hithűségből való szeretet” 1Tim 1:5 Vida

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. április 12.

14043A sorozat záró része. Ahhoz, hogy a kereszt áldásait élvezzük, mennyei javakban kell élnünk. Pál leveleiben alapvetően két szellemi valóság félreértelmezését hangsúlyozza. Szeretet és a hit területét. A színjátszás alapvetően önámítás. Belső erő, amely ellenőrzés alatt tartja a hívőt. Egy idő után irányíthatatlanná válunk. Jézus ettől a jelenségtől óvta a legjobban tanítványait. Következménye az lesz, hogy elterelődik a hívők figyelme Isten Igéjéről, utána kiesik szívükből az isteni kijelentés, helyette önképűségre formált istentiszteletek utáni érdeklődést jön létre. „A Szellem pedig kifejezetten mondja, hogy a késői időkben némelyek elpártolnak majd a hittől, s tévelyítő szellemekre és démonok tanításaira fognak figyelni, hazug, saját lelkiismertükben (szellemi ismeret) kiégett emberek képmutatásával. 1Tim 4:1-2

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2014. április 19.

14042Illés története fontos üzenettel bír a mostani időkben élő keresztények számára. Már hosszabb ideje elmélkedem a próféta szolgálatával kapcsolatban. Célunk Akháb és Jézabel munkájának, valamint az ellenük fellépő próféta szolgálatának megértése. A kinyilatkoztatás által felismerjük Illés Szellemének munkáját az egyházában. Illés sok nehézség ellenére felül tudott kerekedni Jézabel ellenreformációján, mert Isten jelenlétében élt. A földi eseményeket is a mennyei nézőpontból szemlélte. A mostani korszak kihívásait úgy tudjuk legyőzni, ha mi is belemenekülünk Isten jelenlétébe és engedjük, hogy Isten megláttassa velünk előre elkészített dicsőséges korszakát.

 

 

1. rész

2. rész

Áldozó Tibor, Aratás gyülekezet, 2014. április 26.

14041Az üzenet Krisztusban való életnek egy gyakorlatias szempontjával foglalkozik: a szellemi növekedés útjával. Úgy szükséges megismernünk Krisztust, mint az élet folyamában növekvő személyt. Amikor valóságos módon megismerjük Őt, akkor benső életként a teljes lényünket átalakítja és felnöveszt fiúságunkban. Fontos felismernünk mi mindent jelent ez. Nincs szükségünk ebben tanítások merev és mechanikus alkalmazására. Ehelyett inkább azt szeretné, hogy benne való ismeretben felnövekedjünk. „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.” 1Ján 3:2

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. május 3.

14057Különbséget kell tennünk a Szent Szellem jelenléte és az Ő kommunikációja között. A jövőt tekintve minden reformációban vagy feléledésben a Szent Szellem kijelentésénél van a kulcs. Minden korszak igazságára a Szent Szellem vezet el, szellemihez szellemit told. A kijelentés által az azt fogadó szellemi tudatában egy természetfölötti tartalom jön létre. A hit működésének szellemi törvénye esetében a Szentírás szellemi elveinek erejét Isten tekintélye adja. Az értelmezőt pedig a kegyelem által működő hit segíti a jelentés megértésében és annak aktualizálásában. Pál apostolnál láthatjuk azt, hogy az utolsó időkre nézve olyan kijelentéssel rendelkezett, amelyet leleplezés által ismertette meg vele Isten Szelleme.

 

 

Váradi Norbert, Marantha gyülekezet, 2014. május 10.

14052A kereszténység tulajdonképpen tanúságtétel Isten ajándékáról, aki maga a szeretet. Az isteni szeretet nem összeegyeztethető felekezetek adta identitással vagy érzelmi ömlengéssel. A szeretet egy személy: Krisztus. A boldogságunk Isten szeretetéből árad, amely forrást biztosít és egyben gyökeret hoz létre a transzcendensbe. Ez a szeretet felemel bennünket az érzékek és érzelmek fölé: a láthatatlanba. A szeretet közösség. Az együttlét szellemünk epicentrumát is befolyásolja. Következménye pedig az Istenben való belső meggyökerezés lesz. „Pedig egyetlen dologra van szükség: Mária a jó részt választotta, amelyet nem fognak elvenni tőle!” Lk.10:42

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 10.

14056Sátán a tradíciót a menny megtapasztalható jelenléte helyett ajánlja fel. A felekezeti hagyomány helyettesítheti Krisztus szeretetét és a mennyei image-et. Hatástalanná teszi a gyülekezetet, mert kijelentésen alapuló igazságokat hazugságokra cserél fel. Ennek a folyamatnak a vége emberi feltételezéseken alapuló szeretet és hit. Antiókhiában a hívőket nem keresztényeknek hívták, hanem Krisztusiaknak, azaz kenettel felruházottaknak. A kenet önazonossága alakította át őket belűlről. „És az Úrnak keze volt velük. Nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lettek...kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig. Ki látta az Isten kegyelmét, örvendezett és intette mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.”Acs. 11:21

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 17.

14055Ahhoz, hogy a királyi törvényt betöltsük a kenet titkát kell megértenünk. Isten szeretetének sok kezdeményezése állt meg azért, mert megpróbálták a „kenetet” újra középpontba vinni úgy, hogy beleerőszakolnák szervezetekbe vagy önérdekekbe. 1990-es években volt az un. „manifesztációk” korszaka. Ekkor sokan azt állították, ez majd szellemi növekedésbe viszi az egyházat. A gond az, amikor hamis vagy igaz manifesztációk megjelenését gyakran olyan hívők okozzák, akik önző érdekeket vagy szellemi élményeket keresnek ahelyett, hogy "A felkentet" keresnék. Csak önmagáért. Krisztushoz való kötődésünk mértéke a kenet mértékétől függ. Minél többet kapunk a kenet tanításából, annál mélyebben csatlakozunk Krisztushoz. „Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a Szellemnek zálogát adta a mi szíveinkbe.” 2Kor 1:21

 

Váradi Norbert, Maranatha Gyülekezet, 2014. május 24.

14051Királyság atmoszférájából jött létre újjászületett szellemünk. Ha követed szellemed irányítását, Királyságban akarsz majd járni. A jelenlegi egyháznak ki kell szabadulnia abból a vallásos megtévesztéséből, ahová az antiszociális magatartása miatt esett. Ekkor jönnek létre a szűk szívű egyének és közösségek. A keresztény hit személyes dolog, de nem marad meg egyéni szinten. Ha elveszítjük magunkat másokkal való szolgálatában, akkor a királyságban találjuk magunkat. Személyiségünknek Krisztust kell utánoznia, nem lelkünk céljait. „… inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata...” 2Tim 3:5

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 24.

14054Jelenések könyve alapján a Sátán létre fog hozni egy utolsó „vallási birodalmat”. Ebből a szinkretizmusból nő majd ki a Felkent egyházának ellensége. Az anti-krisztus azt jelenti: Felkent ’ellen’ v. ’helyett’. Első ember akit Isten teremtett különleges jelenlétben (áldásban) élő személy volt. Amikor Ádám elbukott, elvesztette a rendkívüliségét, de egy másik ember, - akiknek a neve Ábrahám - folytatni tudta az áldás folyását. Az áldás Isten jelenlétét közvetíti, mennyei hatást gyakorol a szívre és cselekedetekre. Ha megértjük, hogy az „Ábrahám áldása” Isten szellemének ígérete is, akkor képessé válsz arra, hogy megtedd és elérd azt, amit saját erődből nem tudsz megtenni vagy elérni. „Az, aki a Szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas erőket munkál bennetek, törvény tettei alapján, vagy hitbeli engedelmesség alapján teszi ezt? Így hitt Ábrahám is az Istennek” Gal 3:6 Csia

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 29.

14053Az isteni csodák „futószalagon” jövő történései fontos szerepet fognak játszani bármely valódi ébredésben. Felébredés a mostani időszakban csak akkor tud fennmaradni, ha megengedjük a Szellemnek tartós „bentlakását” belső emberünkben. Szellem bizonyságtétele mellett Atyánk legnagyobb célja az emberben való szüntelen tartózkodása. Erre a szövetségi korszakra Szelleme által elkötelezte önmagát. Az üzenet első része a Krisztus küldetését mutatja be, amely a mennyei lakóhelykészítés részünkre. Második részében a kihívottak életében lévő ébredés szabotálásáról lesz szó, majd a kenet megértése szempontjából szimbólumként nézzük meg Nábál tipúsú bolond és gonosz ember viszonyulását Dávid felé... "Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek."Ján 14:20

 

 

2/1. rész

2/2. rész

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2014. június 7.

14064Isten úgy tervezte, hogy közösség által fogja táplálni szellemi életünket. Amikor befogadjuk Isten beszédét szívünkbe, akkor kapcsolódás jön létre Krisztussal. Ha nincs kapcsolatunk vele, soha nem értjük meg igazán az újszövetség szellemi realitását. Isten Szelleme részünkre közösséget és részesedést szeretne nyújtani. Jézus azt mondta, hogy ha nem esszük a testét, és nem isszuk a vérét, nincs közünk Hozzá. Az Ő vele való közösség mások javára végzett szolgálat gyümölcsében nyilvánul meg. Ha ez nem történik meg, elveszítjük kereszténységünk eredetiségét. „Aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek (kifogástalanok) lesztek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges (hithű) az Isten, aki elhívott a Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak közösségébe.” 1Kor 1:9 Vida

 

 

Tóth Lajos, aratás gyülekezet, 2014. június 14.

14063Az üzenet célja Isten megismerése. Első felében a szeretetben való helyreállásunk alapjait tesszük le, majd Jób életét tanulmányozzuk. Az isteni szeretet a szellemben születik, nem a lélekben. Isten természete került belénk az újjászületéskor, tehát isteni természet részeseivé váltunk. Krisztusiaknak ki kell szabadulnia abból a szegényes állapotból, ahova az ádámi bűn miatt esett. Sokszor arra gondolunk az a szellemi keresztény, aki „mega hittel” vagy „mega tudással” rendelkezik. Azonban a szeretet működteti a szellemi dolgainkat hit által. „Hisz, aki a saját Fiát nem kímélte, hanem értünk, mindnyájunkért odaadta Őt, hogyne ajándékozna kegyelemből (gr.kedvét keresi, kedvében jár) vele együtt minden(eke)t nékünk?” Róm 8:32 Vida

 

 

1/1.

1/2.

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. június 21.

14062Újjászületésünk bár mennyei megtapasztalás, de nem jelenti azt, hogy egyből ismerjük is Istent. A szeretetből (gr.agape) való megtapasztalásaink transzcendens élmények, nem csak empirikusak. Mennyei megértéseket adnak szellemünk és lelkünk részére. Ha gondok vagy frusztrációk gyötörnek és szeretnél kitörni ezekből, a szeretetről való kijelentés a legfőbb kulcs ehhez, ami megnyitja a siker ajtaját. Átemelnek bennünket az érzéki világ fölé. Timóteus apostol minta a szeretetben való növekedésben. Az egyháznak nagy szüksége van szerető szívű emberekre. „Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.” Fil 2:20

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. június 28.

14061Olyan időbe léptünk, amikor a világ (koszmosz) törvényei totálisan eltérnek a szeretet spirituális törvényétől. Jelenleg Isten kormányzása még láthatatlan valóság, azonban sorsunknak már most, - a királyságból jövő - szeretet általi életté kell válnia. Ez nem függ a világtól. Isten királysága „szeretet életmódot” is jelent. Nem egy hétvégi megtapasztalás, hanem „szeretet életvitel”. Ahová csak mész, Isten királyságát kell képviselned KÖVETKÉNT, Isten UTÁNZÓJAKÉNT. A szolgálat végén közös ima hangzik el. „Mert mindenki tűzzel sóztatik meg, és minden áldozat sóval sóztatik meg. Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.” Márk 9:49

 

 

3/1. rész

3/2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. július 5.

14073A tanítás első része a szeretet felöltözésének hogyanjáról, a második rész Ábrahám próbáiról szól. Amikor szeretetről van szó, hetet-havat összehordanak a keresztények. Gyakran a természetes szeretetet értik alatta, mert nem Ismerik a természetfeletti szeretet. Nem arról van szó, hogy az emberek nem akarnak élni ebben, hanem azt hiszik, ismerik Istent. Ábrahám élete kulcs lehet ennek megértésében. Nem természetes képességei alapján vitte véghez a Mórija (Isten tanítani fog) hegyén történteket. Mennyei kijelentést kapott többszöri megerősítéssel örökségéről. Előre megmutatva, hogy Isten szeretete örökkévaló (Jahve Olam) és bízhat a látás/gondviselés Istenében (Jahve Jire).

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. július 12.

14072Isten szövetséges szeretettel tud csak viszonyulni hozzánk. Amikor azt mondjuk, hogy szeretjük Őt, ezzel azt mondjuk: függetlenül attól, amit érzek, vagy amit gondolok, én bízom a Te szövetségi örökségedben és kegyelmedben (képességeidben). Ezt nevezzük SZÖVETSÉG TUDATÚSÁGNAK. Az én részem, hogy ebben maradjak és engedelmeskedjem, mint Ábrahám az atyánk. Ábrahám a világ örököse lett. Ez nemcsak Ábrahám számára van, hanem a magjának is. Ha nem tudod, hogy van örökséged, hogy fogod elhinni vagy igényelned? Az elménket meg kell újítanunk ehhez a valósághoz.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. július 25.

14071Isten hatalmas örökséget készített az Őt szeretőknek. A szeretet nagyon fontos, mert e nélkül a hit törvényei nem működnek az életünkben. A minta Ábrahám, akit próba által a „látás helyére” kellett vezetnie Istennek, ahol kész volt feláldoznia fiát. Természetes szinten nem volt semmi, amibe belekapaszkodhatott volna. A megnyílt szellemi szemével tudott csak látni és így kapta vissza Izsákot. Isten kivárta ezt. Ha egy próbában elbukunk, kérnünk kell a mennyei bölcsességet segítségül. A bölcsesség nem fog hozzánk jönni, ha a saját utjainkon járunk. Szintén nem kapunk bölcsességet kételkedéssel. Isten képességei és ígéretei a mi örökségünkben vannak. Csak a bizalom adja a képességet a kijelentés megragadásához, ami bejárást biztosít örökségünkhöz. Atyánk, esküvel tette hitelessé nekünk ezt.

 

 

3/1. (Látni az örökségünket)

3/2. (Látni az örökségünket)

Váradi Norbert, Őrbottyán, 2014. augusztus 3.

14085Isten Izraelt fel akarta emelni minden nemzet fölé, hogy aztán Izraelen keresztül létre hozza a Földön az uralmát. Ez az egyházra is vonatkozik, hiszen az Efézusi levél szerint mi is fel lettünk ültetve Krisztussal a Mennyekbe. Isten rajtunk keresztül akarja a királyságát megvalósítani ezen a Földön és ezt úgy teszi, hogy ehhez előtte az övéit fölemeli a maga szintjére. Ez először a bensőnkben történik meg, majd ez a szellemi valóság idővel megnyilvánul a fizikai világban is, ez Isten királyságának a megnyilvánulása. A keresztények nagy többsége nagyon nehezen, sőt, inkább egyáltalán nem tudja befogadni ezt az igazságot, viszont ha nem fogadjuk el Isten velünk kapcsolatos tervét, akkor nem lesz egyéni szinten áttörésünk.

 

 

Nochta Pál, Őrbottyán, 2014. augusztus 3.

14086A Lukács 10,26-ban Jézus megkérdezi a törvénytudót, „Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod?”. Jézust nem a törvénytudó teológiai látása, hanem a szívének az állapota érdekelte. A törvénytudó jó kérdést tett fel akkor, amikor megkérdezte, Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, viszont rosszul közelítette meg az igazságot, mert a szíve helytelenül értelmezte az igét. Ez a veszély minket is fenyeget, pláne akkor, ha helytelen célokat tűzünk ki magunk elé, ugyanis a szívünk gyakran a kitűzött célra fókuszál. Amennyiben rossz célokra fókuszálunk, akkor annak megfelelően fogjuk értelmezni az Írásokat illetve azt, amit Isten mond nekünk. Isten adott nekünk mennyei célokat, amelyeket kikutathatunk az Írásokból, ha arra figyelünk, amit ő mond nekünk, akkor idővel a szívünk is egyre tisztábban fogja értelmezni az igét.

 

Váradi Norbert, Ózd, Maranatha gyülekezet, 2014. augusztus 9.

14083A Biblia tele van a tisztelet megadására vonatkozó erőteljes felszólításokkal. Ezek nem csak javaslatok. Az összetört szívű ember tudja valóban tisztelni Istent és az isteni javait. A szeretet nem ellensúlyozza a tiszteletlenséget. A megértés sem pótolja a tisztelet hiányát. Pál azt írja, hogy az emberi bűn gyökere valójában abban rejlik, hogy bár az ember megismerte Istent, mégsem tisztelte vagy dicsőítette őt Istenként. Izraelnek életében a kudarc egyik eleme volt ez. Isten terve a népe felemelkedése még mindig. Ennek egyik módja, ha egyszerűen tiszteljük Őt annyira, hogy megengedjük neki, hogy felemeljen bennünket Önmagához a maga szintjére. A királyság megvalósulásának ez elengedhetetlen eleme.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 9.

14087Az üzenet témája, hogyan valósulnak meg az Egyháznak szóló ígéretek. Most a kegyelem általi hit korszakában élünk. Annyit kapunk az ígéretekből amennyit elhiszünk belőle. Sok rossz hírt hallunk arról, manapság mi folyik Krisztus testében. A mi részünk az, hogy ne csak várjuk az Urat, hanem aktívan nyomuljunk előre a királyságért, megértve rendeltetésünket és küldetésünket. A menny így kiemeli az egyházat a középszerűségből. Amíg épül a hamis egyház, a mi helyünk ez lesz. Azokban a gyülekezetekben, ahol ki akarják érdemelni a természetfölötti kegyelmet vagy áldást a fejlődéshez ott konstans módon a látható dolgokról beszélnek. Később elvesztik a siker ízét: a mennyei örömöt, majd bezártak lesznek a Szent Szellem friss üzenetére és munkájára.

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 16.

14084Bár a jelenlegi állapotok itt a Földön nem ezt tükrözik, de a próféták írásaiban és Pál leveleiben is több helyen olvashatjuk, hogy Isten egy dicsőséges egyházat fog maga elé állítani. Isten dicsősége már itt a Földön is meg akar nyilvánulni az egyházon keresztül a nemzetek számára, erről olvashatunk az Ézsaiás 60-ban is. Ez az ígéret nem csak Izraelé, hanem mindazoké is, akik újjászülettek, hiszen az újjászületés által beoltattunk a szelíd olajfába, így Ábrahám áldása már ránk is érvényes. Ahhoz, hogy ez az igazság valósággá váljon a mi életünkben is, a gondolkozásunknak meg kell újulnia és a lelkünknek meg kell szentelődnie.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 23.

14082Szeretnék a továbbiakban is beszélni a mennyei dimenzióról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy Isten felépítse egyházát. Hiszen egy dicsőséges jelenlétben élő szentekért jön vissza az Úr. A természetfeletti egyház tagjai olyan előre kiválasztott szent és szeretett fiakból állnak, akik szellemi áldásokkal rendelkeznek. Feladatuk Isten kegyelme dicsőségének a magasztalása. Ez a kegyelem abban nyilvánult meg, hogy meg vannak bocsátva a bűneink Jézus vére által és egybeszerkeszt mindent a Krisztusban. Ő az egyházat használja erre az egybeszerkesztésre! A mi kiválasztásunk célja, hogy Isten fiává fogadjon, akik szentek és feddhetetlenek. A fiúság tapasztalati megértése, abban való valóságos hit nélkül a szellemi áldások elérhetetlenek. A fiúság a királyság megértése is egyben.

 

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 30.

14081Amikor Isten új dolgokat jelent ki számunkra, szeretné, ha el is jutnánk oda. Oda, ahol még soha nem jártunk. A szellemi áldások átvétele kiválasztás alapú és a fiakat illeti. Általánosságban a keresztények, még akik istenfélő életet is élnek, nem merik elhinni, hogy Isten feltudja emelni őket egy minőségibb mennyei megtapasztalásba. Az utolsó időben lehetetlen valóságos hitben maradni a mennyei befolyásoltság nélkül! Szent Szellem jelenléte nélkül nem láthatjuk Egyházunk jövőjének perspektíváit sem. “Kedveseim, igaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem tudjuk, mi lesz majd belőlünk később. Csak azt tudjuk, hogy amikor Krisztus visszajön, akkor már olyanok leszünk, mint ő. Hiszen meg fogjuk látni őt, amint van!” 1Ján 3:2.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. szeptember 6.

14094Isten megáldotta és megszentelte a szombatot. Ezzel kifejezte, hogy elkülöníteni és spirituálissá akarja tenni a többi naptól. Meg akarja osztani egyházával karakterének valóságát és szent javait. A szentség Isten lényegének tulajdonsága. Isten szentsége és a világ romlott természete rendíthetetlen ellentétben állnak egymással. Az egyháznak Isten szentségének ábrázatára kell elváltoznia. Mennyei integritás nélkül senki nem látja meg az Urat. Csak olyan magasra mehetünk szellemben, amekkora kijelentést befogadunk a szentségéről. Amikor a szentséget az igén keresztül kijelentés által szívedben birtokba veszed, az fog: átalakítani, irányítani és az lesz lakozással jelen szellemedben. Azzal a kérdéssel foglalkozunk: Mi a szentség.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. szeptember 13.

14093Teremtő nem adhat magasabb rendűt vagy értékesebbet, mint lényét, azaz önmagát. A szent egy bizonyos célra fenntartott, más számára nem megközelíthető állapotot jelent. Rendeltetése befolyásolás is egy különleges mennyei célra. Amíg bennünk felépül a szentség, idő szükségeltetik. A szentség átváltoztató folyamatának négy aspektusa van: azonnali, fokozatos, jogi és gyakorlati. Isten megváltásunktól kezdve Jézus Krisztus szentségét beszámítva, szentként tart számon bennünket. Azonban a megszentelődéshez kijelentés által férünk hozzá. A kijelentés hiánya célt tévesztetté teheti Isten népét. „Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra, Sátánnak hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.” Apcs 26:18.

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. szeptember 20.

14092Azt akarjuk, hogy menny központú légy, és annak forrásairól elmélkedjél. A Sátán azért tudott bejutni a kertbe, mert Ádám soha nem vette birtokba a szombatban megkapott céljait. Fedhetetlensége (megszentelődése) biztosította volna a küldetésének sikerét. Sokkal több van Atyánknál a magasságban, mint a természetes világunkban. Ha nem akarunk a mennyei megszentelődésben élni, nem fogjuk megkapni a szükséges szent „dolgokat” jövőnkre nézve. Tudatosítani szükséges, hogy van részünkre egy szövetség alapú örökség elkészítve, amely a mennyben van fenntartva a számunkra. „Törekedjetek a békességre mindenkivel és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.” Zsid 12:14

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. szeptember 27.

14091A megszenteltődés (gr.hagiazo) egyszerre jelent Isten szolgálatára való elkülönítést és arra való alkalmassá tételt. Krisztus és a megszenteltek között szoros kapcsolat áll fenn, ugyanis „egyből” (ugyanaz, azonos, egyforma) valók. Ezért nem szégyelli „testvéreinek, gyermekeinek” hívni a megszentelteket. A szardiszi gyülekezet nem akart ebben a szent kapcsolódásban élni. Lehet, hogy akár nem látszott semmiféle eretnekség közöttük, vagy vallásilag tökéletes megjelenéssel rendelkezett, azonban belső élete (ruhája) Krisztus szerint beszennyeződött. Szardisz egy intő példa a névleges kereszténységről, amely külsőleg virágzó vallási tevékenységekkel rendelkezik, de nincs benne belső élő spiritualitás. Ez talán megmagyarázza az elkábított és hibernált állapotát. „Aki győz, az fehér ruhákba öltözik”. Jel 3:5

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. október 4.

14113Megszentelődés karizmatikus manifesztációk sorozata, amely mennyei állapotokat eredményez. A pusztában bolyongó nép sikerét meghatározta, hogy szembe kerültek vagy harmóniába a szentség törvényszerűségeivel. A karizmatikus külső jelek (tanszcendens) nem változtatták meg döntően benső lényüket. Új.sz. -ben a cél ennek a transzcendens és egyben már immanens állapotnak a megléte. El kell hinnünk, ha a Szentség Szelleme közöttünk marad és vezetni fog, akkor tulajdonságai és javai meg tudnak jelenni a földi sorsunkban. Egyszóval áldás kísérik majd őket. „Így kell ennek lennie, mivel te és Áron a Cin-pusztában nem engedelmeskedtetek a parancsomnak. Amikor a nép fellázadt ellenem, ti is engedetlenek voltatok azáltal, amit a népnek mondtatok, és nem mutattátok meg nekik, hogy én szent vagyok. Kádés mellett történt, a „Lázadás-forrásnál”, a Cin-pusztában.”

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. október 11.

14103A tanításban identitásunk helyreállásának sarokkövéről lesz szó: felültetésünk megértéséről. Krisztus feltámadt testében ül a trónon jogai teljes birtokában. A feltámadás Isten országának küszöbe. A felültetés privilégiuma nemcsak a trón megosztását adja, hanem hatalmában való járásunkat is biztosítja. Felültetésünk (összeültetésünk) Isten jelenlétében való lakozást, feltámadott életet és az előre elkészített cselekedeteinket jelenti. „Megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban” Ef.2:5-6

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. október 18.

14102Többre van szükségünk, minthogy elhiggyük azt a történelmi tényt, hogy Krisztus keresztre feszíttetett. A legtöbb hívő elismeri Krisztusban lévő helyét, hogy fel van ültetve a mennyekben, de csak teológiai fogalomként, nem pedig kijelentett tényként. Igényelnünk és járnunk kellene a Krisztusban előre elkészített cselekedetekben. Sőt! Isten áldásainak teljességében is. Az új helyzetünk az lett, ahová helyezve lettünk Krisztusban. Most már gyakorlati megtapasztalásokban élvezhetjük, hogy mit is jelent Krisztus megváltásának áldásaiban járni.

 

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2014. október 25.

14101Isten megszentelt vagyis elkülönített minket a maga számára, hogy egy sikeres életet tudjunk élni. Azonban a szentség soha nem lehet öncélú. Mi érte, általa és benne vagyunk szentek, mert nekünk az Ő életében kell élnünk. Egyben ez a kulcsa sikerünknek is. A sikert azonban definiálnunk kell, mert az, amit a világ sikernek gondol, az Isten előtt kudarcnak, sőt utálatosságnak is számíthat. Akkor hát mit ért Isten a sikeres életen? Mit kell tennünk ahhoz, hogy azt, amit az Úr sikernek tart mi is elérjük? "A nemes harcot megküzdöttem, futásomnak végére érkeztem, a hűséget megőriztem." 2Tim 4:7-8 Csia

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2014. november 8.

14114Jézus Krisztus ítéletet hozott a világba a tekintetben, hogy akik nem látnak, azok lássanak, akik pedig látnak, azok vakok legyenek. Ezért akik felismerik az életükben sötétségben, homályban lévő területeket és látásra akarnak jutni, azok meglátják őt, mint Istent, Örökkévalót, Izrael Szentjét és Teremtőjét, Szabadítót, Megváltót, Királyt, Jó Pásztort és juhokhoz vezető Kaput, az Ő csodálatos sokszínűsége pedig körberagyogja az életüket.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. november 16.

14113Krisztus titkának leleplezése nélkül nem tudunk megszentelődni, hiszen a szentség éppen a Krisztussal való egységet jelenti. Krisztus nem erkölcscsőszként jelent meg, hanem a mennyei élet által. Ez a szent élet nem fogalom, hanem Krisztus. A szentség isteni tulajdonság, nem az emberé. Így megszentelődésünk nem földi célunk már, hanem természetfölötti megtapasztalásban való járásunk. A szentség kreatívvá és innovatívvá alakítja jövőnket. Szentsége csakis Krisztus szelleméből tud beáradni lényünkbe. Ezt nekünk is művelni kell azzal, hogy megnyitjuk szellemünket Krisztus titkának megértésre. „A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.” Péld. 9:10.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. november 22.

14112Üzenetünk hangsúlyt tesz az istenivé változásunkra és az isteni karakterek megragadásának hogyanjaira. Végül Mózes elhívásán keresztül mutatjuk be az Istennel való egyesülésünk korlátlanságait. Egy tökéletes és teljes bűnbocsánatot, továbbá teljes gondviselést hozott Isten szeretete. Azonban akik elhiszik a Krisztussal való egyesülésünk reménységeit, azok földi életében un. isteni karakterek és értékek kezdenek megvalósulni. A megszentelődés folyamata bennünk kegyelemből kezdődik, majd egyre inkább kiábrázolódik Krisztus képe. Ez nem munka alapú, hanem ingyen ajándék. Krisztus főpapi szándéka az, hogy mindnyájan résztesesdjünk javaiből és élvezzük karakterünk átváltozását.“…ugyanazon ábrázatra elváltozunk…”1Kor.3:18 részlet.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. november 29

12111A szentség isteni image-et alakít ki bensőnkben. Így tudunk hitelesen Krisztusképűvé változni már a földön. A hívő ember létét, képességeit, céljait ez kell, hogy meghatározza. A megtéréskor minden hívőnek öntudatosan kellene odaszánnia magát a megszentelődésre és Istenképűségre (hb.elohim-celem). Isten Szelleme tesz bennünket alkalmassá erre az átalakulásra, aki előleget adott a mennyből, hogy garantálja sikerünket. Krisztus a láthatatlan javakat láthatóvá, Isten személyét pedig közelivé tette kegyelme által. Ezért a szentség perspektívája a kegyelem és megigazultság teljességében való járásunkat jelenti. A teljesség azt jelenti: tett következményeként beállt állapotra utal, ami az adott dolgot teljes egésszé teszi. A krisztusi teljesség gondolkodásunkat, értékrendünket és önképünket helyreállítja.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. december 6.

14123Új mennyei image jön a mennyből! A mennyei természet az új emberben található, ami Isten képére teremtett. De vannak olyan hamis bálványképek (gr.eidólon - képzeletben élő kép) ami miatt akadályozva van a belső ember és nem engedi át a mennyei javakat. Az integritás hiánya hat a belső emberre. A hamis kép célja pedig, hogy összhangban tartson azzal, amit hiszel. Sok hívő elfogadja a hamis belső kép értékelését, azt a helyet, ahová a társadalom vagy önmaguk hitetlensége helyezte őket. Ezeknek a napjaidnak vége. Isten úgy látja az egyházát, mint uralkodó királyt. „De tudjuk, hogy az Isten Fia eljött és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat és mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” 1Ján 5:20.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. december 13.

14122Jelentőséggel jöttünk a világra. Örökkévaló céllal rendelkezünk földi pályafutásunk során. Nem túlélőként vagyunk beprogramozva Istenünktől. Új emberünk Krisztusban lévő kapacitása a szellemi megegyezés törvényszerűsége alapján: Grandiózus, mega. Belső átalakuláshoz (megszentelődés) belső nyitottság és bölcsesség (mennyei intelligencia) kell. Az Isten és ember közötti hasonlóság fő katalizátora szívünk és belső emberünk. A perspektíva ebben minden emberi kvalitást meghalad. „És az apostolok nagy (gr.mega) erővel tesznek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról és nagy (mega) kegyelem volt mindnyájukon.” Apcs 4:33 És nem tanultam a bölcsességet, hogy a Szentnek (gr.Isten céljaira elválasztás) ismeretét tudnám. Péld 30:3.

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. december 20.

14121Szellemünk és lelkünk abban tér el egymástól, hogy szellemünk közvetlenül isteni eredettel rendelkezik, lelkünk pedig nem. A lélek pásztorlásának hiánya kielégületlenséget okoz és torz Istenképet feltételez. Újjászületést követően Isten célja, hogy a kijelentésből származó ismeretek megőrzésének a képessége állandósuljon és átváltoztasson bennünket. Nagyon sok hívő ember érzéseit teszi az első helyre, a hitét érzéseivel a másodikra, és Isten szavát utoljára. A lelki (pszichikai) meggyőződés csak abban bízik, amit lát és érez. Ez az egyik legerősebb ellensége a valódi kereszténységnek. „Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.” Ézs 55:1-2.