20210619

 2021. 06. 19.

Arról beszélünk többedszerre tehát, hogy fontos Krisztus test(ület)ének helyes  hozzáállása az egységhez, mint katalizátorhoz. A következő lépés Jézus Krisztus nevének segítségül hívása volt pünkösd után. A hívő élet célja ma is az, hogy a Név erejének használata egységben álljon szívünkben lévő hittel. Erről meggyőződést kell kapnunk Istentől. A kettő elszakadása egymástól (szív és a száj) a hívő életet hatástalanná teszi, majd később károkat okozhat szellemi életünkben. Ennek a mostani üdvkorszaknak egyik jellemzője, hogy az Úr Jézus nem közvetlenül cselekszik. A Biblia nemcsak az Úr Jézus mindenek felett való nevéről beszél, hanem arról is, mit jelent a Jézus nevének használata Krisztus tetsében. Szinte rá bízza a Fiát a testre, amikor átadja az Ő nevét. Küldve van Isten fia a test részére a névének hatalmában. A név használata nélkül nem lesz működőképes soha az eklézsia. Amikor Jézus nevében alkalmazzuk, nem leszünk feltétlenül gonosz példák. Nem a név általi eredményekbe vagyunk szerelmesek. Sokan jobban beleszeretetnek az ajándékba, mint az ajándékozóba. Ez pusztulást hoz majd egyeseknek. Nem Jézus nevében történő profitot követem, hanem az isteni célt. Ha követed a célt, a profit követni fog téged. Ha a profitot követjük, akkor Isten nem fog követni bennünket.

 

 

 

 

 

 

20210612

 2021. 06. 12.

Az Ószövetségben Isten különféle Nevein keresztül jelentette ki népének önmagát, de az Újszövetségben mindez egy Névbe sűrűsödött. A pünkösdi szentek bírták és alkalmazták ezt a Nevet. Ez a Név része volt az egyház akaratának. Nekünk bizonyságot kell lennünk erről, mert kezdetben, az első keresztények ezzel a Névvel felforgatták az egész világukat. És ez része annak is, aki vagy. Ez a családi neved. Én azt akarom, hogy hited legyen ebben a Névben! Neked sokkal több ismereted van, mint a korai egyháznak volt! De egy valamiben jobban tudtak érvényesülni, Jézus Nevében! Összhang volt a szívük és a szájuk között. A hit ebben a Névben megvolt nekik! Mert a Név önmagában nem tesz semmit. Nem elég csak az emberek figyelmét felkelteni Jézus Nevével. A csoda bizonyíték lehet arról, hogy akinek a Nevét használod, az él! Jézus feltámadt. Az apostolok idejében a vallási és világi vezetők el akarták titkolni, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, majd feltámadt. Az ördögöt jobban idegesítette ez, mint a naponkénti egységük. Az egység katalizátora Isten akaratának. Jézus nevének hiteles alkalmazása pedig Isten hatását közvetíti.

 

 

 

 

 

 

202106052021. 06. 05.

Ma az Úr rekonstrukciós munkája nagyrészt, a Krisztus testének egységének helyreállítása helyi szinteken. Nem egy bizonyos igazság vagy dogmatika, hanem a Krisztusban való egység helyreállítása a cél. Ebben az üzenetben magáról a Testről fogunk beszélni. Újtestamentumban több vers ad választ arra, mi is a Test(ület). „Mely [a gyülekezet] az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekben” Ef.1:23. Tudjuk, hogy aki mindeneket betölt mindenekben, az a Krisztus. Krisztus mindenekben jelen van. Minél többet táplálkozol Isten igéjén keresztül Krisztusból, a teljességének annál több javára teszel szert. Hiszem, hogy Krisztus teljessége nem más, mint a személyesen megtapasztalt, megemésztett és a bensőnkbe épült Krisztus. Mi a gyümölcse bennünk Krisztus teljességének? Az, hogy belsőleg élvezzük, megtapasztaljuk és megosztjuk Krisztust. Ez a Test(ület) megnyilvánulása.

 

 

 

 

 

 

20210529

 2021. 05. 29.

Ezekben az üzenetekben Krisztus megváltott testületével (Test) foglalkozni. Efézusi levél határozottan beszél a Testről és annak Tagjairól. A Test a gyülekezet. Ami bennünket illet, a szívünknek nyitottnak és teljes lényünknek befogadásra késznek kell lennie mindarra, amelyet a feltámadásban Jézus Krisztus létrehozott. Sem az Úr feltámadása és mennybemenetele előtt, sem a Pünkösd napja előtt nem létezett Krisztus Teste. Pál leveleinek üzenete igazából a Test működése, szerepe. A Test a tárgy, a működése pedig a tárgy tartalma. Látnunk kell, mi a gyülekezet szerepe. Ez Pál szavával élve: titok. Világosságra és kinyilatkoztatás tudományára van szükségünk annak felismeréséhez, hogy mi is a gyülekezet, azaz a Test. Ma a földön sok keresztyénnek nevezett közösség létezik, de az nem mind bibliai alapokon működő Test. Alap csak egy lehet, az újjászületés. A Test a teljesség, amely abból származik, hogy Krisztus belülről betölti mindazokat, akik közösséget építenek Ő vele. A gyülekezet Krisztus Teste, és ez a Test az Ő teljessége. „Mindent az Ő lábai alá vetett, és Őt tette meg mindenek fölött az egyház fejévé, amely az Ő teste, teljessége annak, aki a mindenséget minden létező közepette betölti” Ef 1:22

 

 

 

 

20210522

 2021. 05. 22.

 Hogyan jön létre az egység? Nem tanítások révén, hanem a mi Urunkkal kiépített egység által, aki halálával és feltámadásával mindent megvalósított. Mindent véghezvitt, amire neki és nekünk szükséges volt a szövetség, közösség és az egység kiépítéséhez. Az egység lehet cél, de nem végcél. Sokkal több. A hitbeli közösségünk fejlődést támogató kapcsolat Istennel. A gyülekezet pont pünkösd napján lett megalapítva a földön. Különféle nyelvet beszélő ember voltak jelen Jeruzsálemben. Mégis eggyé váltak az Úrban. Ne feledjük, hogy ennek az új, spirituális és egyedi egység megjelenése nem egy mozgalomra, hanem a szellemi életükre épült. Engedelmesek voltak Jézus krisztus 40 napos tanításának. Nem arról volt szó, hogy hatottak egymásra, hanem arról, hogy mindegyikük Krisztust tapasztalta meg, majd egységet alakítottak ki egymással. A cél pünkösdi megtapasztalások általi életvitel kialakítása volt. A kereszténység, mint vallási irányzat senkit sem képes átformálni. A Biblia szerint az Újszövetség üdvrendjének lényege az átformálódás, majd az egységesülés a Szent Szellem által.

 

 

 

 

1. oldal / 110