20210619

 2021. 06. 19.

Arról beszélünk többedszerre tehát, hogy fontos Krisztus test(ület)ének helyes  hozzáállása az egységhez, mint katalizátorhoz. A következő lépés Jézus Krisztus nevének segítségül hívása volt pünkösd után. A hívő élet célja ma is az, hogy a Név erejének használata egységben álljon szívünkben lévő hittel. Erről meggyőződést kell kapnunk Istentől. A kettő elszakadása egymástól (szív és a száj) a hívő életet hatástalanná teszi, majd később károkat okozhat szellemi életünkben. Ennek a mostani üdvkorszaknak egyik jellemzője, hogy az Úr Jézus nem közvetlenül cselekszik. A Biblia nemcsak az Úr Jézus mindenek felett való nevéről beszél, hanem arról is, mit jelent a Jézus nevének használata Krisztus tetsében. Szinte rá bízza a Fiát a testre, amikor átadja az Ő nevét. Küldve van Isten fia a test részére a névének hatalmában. A név használata nélkül nem lesz működőképes soha az eklézsia. Amikor Jézus nevében alkalmazzuk, nem leszünk feltétlenül gonosz példák. Nem a név általi eredményekbe vagyunk szerelmesek. Sokan jobban beleszeretetnek az ajándékba, mint az ajándékozóba. Ez pusztulást hoz majd egyeseknek. Nem Jézus nevében történő profitot követem, hanem az isteni célt. Ha követed a célt, a profit követni fog téged. Ha a profitot követjük, akkor Isten nem fog követni bennünket.

 

 

 

 

 

 

20210612

 2021. 06. 12.

Az Ószövetségben Isten különféle Nevein keresztül jelentette ki népének önmagát, de az Újszövetségben mindez egy Névbe sűrűsödött. A pünkösdi szentek bírták és alkalmazták ezt a Nevet. Ez a Név része volt az egyház akaratának. Nekünk bizonyságot kell lennünk erről, mert kezdetben, az első keresztények ezzel a Névvel felforgatták az egész világukat. És ez része annak is, aki vagy. Ez a családi neved. Én azt akarom, hogy hited legyen ebben a Névben! Neked sokkal több ismereted van, mint a korai egyháznak volt! De egy valamiben jobban tudtak érvényesülni, Jézus Nevében! Összhang volt a szívük és a szájuk között. A hit ebben a Névben megvolt nekik! Mert a Név önmagában nem tesz semmit. Nem elég csak az emberek figyelmét felkelteni Jézus Nevével. A csoda bizonyíték lehet arról, hogy akinek a Nevét használod, az él! Jézus feltámadt. Az apostolok idejében a vallási és világi vezetők el akarták titkolni, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, majd feltámadt. Az ördögöt jobban idegesítette ez, mint a naponkénti egységük. Az egység katalizátora Isten akaratának. Jézus nevének hiteles alkalmazása pedig Isten hatását közvetíti.

 

 

 

 

 

 

202106052021. 06. 05.

Ma az Úr rekonstrukciós munkája nagyrészt, a Krisztus testének egységének helyreállítása helyi szinteken. Nem egy bizonyos igazság vagy dogmatika, hanem a Krisztusban való egység helyreállítása a cél. Ebben az üzenetben magáról a Testről fogunk beszélni. Újtestamentumban több vers ad választ arra, mi is a Test(ület). „Mely [a gyülekezet] az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekben” Ef.1:23. Tudjuk, hogy aki mindeneket betölt mindenekben, az a Krisztus. Krisztus mindenekben jelen van. Minél többet táplálkozol Isten igéjén keresztül Krisztusból, a teljességének annál több javára teszel szert. Hiszem, hogy Krisztus teljessége nem más, mint a személyesen megtapasztalt, megemésztett és a bensőnkbe épült Krisztus. Mi a gyümölcse bennünk Krisztus teljességének? Az, hogy belsőleg élvezzük, megtapasztaljuk és megosztjuk Krisztust. Ez a Test(ület) megnyilvánulása.

 

 

 

 

 

 

20210529

 2021. 05. 29.

Ezekben az üzenetekben Krisztus megváltott testületével (Test) foglalkozni. Efézusi levél határozottan beszél a Testről és annak Tagjairól. A Test a gyülekezet. Ami bennünket illet, a szívünknek nyitottnak és teljes lényünknek befogadásra késznek kell lennie mindarra, amelyet a feltámadásban Jézus Krisztus létrehozott. Sem az Úr feltámadása és mennybemenetele előtt, sem a Pünkösd napja előtt nem létezett Krisztus Teste. Pál leveleinek üzenete igazából a Test működése, szerepe. A Test a tárgy, a működése pedig a tárgy tartalma. Látnunk kell, mi a gyülekezet szerepe. Ez Pál szavával élve: titok. Világosságra és kinyilatkoztatás tudományára van szükségünk annak felismeréséhez, hogy mi is a gyülekezet, azaz a Test. Ma a földön sok keresztyénnek nevezett közösség létezik, de az nem mind bibliai alapokon működő Test. Alap csak egy lehet, az újjászületés. A Test a teljesség, amely abból származik, hogy Krisztus belülről betölti mindazokat, akik közösséget építenek Ő vele. A gyülekezet Krisztus Teste, és ez a Test az Ő teljessége. „Mindent az Ő lábai alá vetett, és Őt tette meg mindenek fölött az egyház fejévé, amely az Ő teste, teljessége annak, aki a mindenséget minden létező közepette betölti” Ef 1:22

 

 

 

 

20210522

 2021. 05. 22.

 Hogyan jön létre az egység? Nem tanítások révén, hanem a mi Urunkkal kiépített egység által, aki halálával és feltámadásával mindent megvalósított. Mindent véghezvitt, amire neki és nekünk szükséges volt a szövetség, közösség és az egység kiépítéséhez. Az egység lehet cél, de nem végcél. Sokkal több. A hitbeli közösségünk fejlődést támogató kapcsolat Istennel. A gyülekezet pont pünkösd napján lett megalapítva a földön. Különféle nyelvet beszélő ember voltak jelen Jeruzsálemben. Mégis eggyé váltak az Úrban. Ne feledjük, hogy ennek az új, spirituális és egyedi egység megjelenése nem egy mozgalomra, hanem a szellemi életükre épült. Engedelmesek voltak Jézus krisztus 40 napos tanításának. Nem arról volt szó, hogy hatottak egymásra, hanem arról, hogy mindegyikük Krisztust tapasztalta meg, majd egységet alakítottak ki egymással. A cél pünkösdi megtapasztalások általi életvitel kialakítása volt. A kereszténység, mint vallási irányzat senkit sem képes átformálni. A Biblia szerint az Újszövetség üdvrendjének lényege az átformálódás, majd az egységesülés a Szent Szellem által.

 

 

 

 

20210508 2021.05.08

Az irgalmasságok Atyja (2Kor.1:3) eltökélt azzal kapcsolatban, hogy irgalmát megmutassa felénk. Az irgalom (Isten flow-ja) elérhetővé vált az Újszövetségben! Miért? Mert jelenleg a kegyelem kijelölt korszakában élünk. Az irgalom tartalma több, mint szánalom. Jelentheti: támogatni, segíteni, gondoskodni, előnyben részesíteni vagy könnyebbé tenni. Isten nem azért tette, mert megérdemeltük, megszolgáltuk. Minek kell működni ahhoz, hogy együtt tudjunk működni Isten irgalmával? Mi nem is kapcsolódhatunk semmivel ami Istennel kapcsolatos, irgalmának szándéka nélkül! Mielőtt újjászülettünk, Istennél már megvolt minden irgalommal telt együttérzése. Isten meg nem érdemelt irgalma által születtünk újjá (Tit.3:5) és lettünk irgalommal felruházott népe. „Akik egykor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok, akik azelőtt nem nyertetek irgalmat, most pedig irgalmat nyertetek.” (1Pt. 2:10)

 

 

 

 

- 2021.05.01.

20210501Ismeretes minden Krisztust követő számára Jézus felhívása: „Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei Atyátok irgalmas”. Ezzel mintegy a Biblia alapfogalmává, Isten legfontosabb jellemzőjévé s ugyanakkor mindannyiunk számára életcéllá is teszi az irgalmasságot Urunk. Azonban tisztázásra szorul a téma. Ugyan meghatározó parancs és fogalom, mégis sok félreértés kapcsolódik hozzá. Az irgalmasság bibliai értelemben gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a kegyelem összes megnyilvánulását a kiszolgáltatottság és sorstalanság felé, amely a szabadságát vesztett ember szellemi-lelki rehabilitációját célozza meg. Az emberi méltóság alapja is. Nem a humanizmusról beszélünk, hanem az Isten-képűségről. Ezért az isteni irgalmasság emberi szolidaritással (sajnálattal) sem teljesen azonos. Irgalmasság megnyilatkozásának szükségszerű feltétele a kiszolgáltatottság felé való együttérzés. Azért kell az együttérzésről beszélnünk, mert az irgalmasság egyértelmű megnyilvánulási formája. Együttérzés az Isten által bennünk (bensőnkben) keltett emocionális és pszichológiai része. Az együttérzés amiatt is fontos, hogy megértsük, milyen háttere van egy gonosz korszaknak, embereknek és tetteknek. Illetve Isten válasza minderre, hogyan ad megoldást a megváltásban.

 

 

 

 

202104242021.04.24

Isten segítsen minket, hogy gondolkodásunkban tudatosan is foglalkozzunk a bensőnkben lévő megbotránkozásokkal (pl. sérülés, harag, fájdalom, bűnre csábítás) kapcsolatos dolgokkal józanul, a Biblia alapján. Isten adjon kegyelmet, hogy az egész szellemi életünk azért legyen egyre fejlődő, mert mi őrizzük a menyasszony tisztaságát a vőlegény (Krisztus) számára. Ő rajta kívül senkivel nem akarunk szellemi-lelki közösséget létesíteni, noha az idegen istenek körbevesznek bennünket, közöttük a haszon Istene. Telhetetlenség, korrupció és ragadomány. A botránkozásból szükség lesz meggyógyulni, mert függőséget alakít ki a haraggal, korrupcióval és téves ítéleteket teremt. Krisztus szelleme adjon nekünk erőt és bátorságot ahhoz, a hogy eltökélt állhatatossággal ragaszkodunk hozzá. A hitünket felfrissítve aktualizált kapcsolatot kialakítva Ö vele. 

 

 

 

 

 

2021.04.17.

20210417 2021. 04. 17.

A Krisztussal való megfelelő közösséget (részesedést) megvalósítani úgy tudjuk, hogy összekapcsoljuk szívünket a Szent Szellem Új.sz.-i szolgálatának kijelentés útján. Az isteni élet növekedése során Krisztus növekszik bennünk, mi pedig folyamatosan képviseljük Krisztust a világ és a Teste felé. Minél jobban megújul az értelmünk az Új.sz.-i Istentiszteletre vonatkozóan, annál jobban növekszik bennünk Krisztus. A mi szellemi növekedésünk Krisztusban a gyülekezet épülését szolgálja. A gyülekezeti élet csak a Krisztus megtapasztalásában való növekedésünk által lesz valódi. Ha nem növekszünk a szellemi fejlődésünk megbotránkozásaink miatt, akkor nincs áradása Krisztus életének bennünk. A gyülekezet épülése teljes mértékben a szellemünkben élő Krisztus kiterjesztésétől függ. A valódi átalakulás nem a tudás alapú, az ajándékok vagy az erő növekedése szerinti, hanem Krisztus növekedése bennünk a Szent Szellem által. Amikor a Szellem világosságot ad, meglátunk valamit Krisztusban. Ekkora a Szellem munkája intenzívebbé válik, nekünk azonnal engedelmeskednünk kellene neki, hogy kifejlődjön spirituális érzékenységünk. Amilyen mértékben sikerül elhagynod az érzéki élet (megbotránkozások) irányítását, olyan mértékű lesz a szellemi fejlődésed Krisztusban.

 

 

 

210410

2021.04.10.

"Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, az enyéim ismernek engem." Ján. 10:14. A víztől és Szellemtől való újjáteremtés az Újszövetségbe helyezi a hívőket. A hívő élet életértelme nem a lelkünk élete lett, hanem a mennyei birodalom.  Főpapunk a Krisztus ott tartózkodik. Most már az ádámi ember vagy Krisztus gondolkozása között választhatunk. Számukra a menny elérhető lett, sikerünk garanciája, mert ez jelent számunkra valóságos és futurisztikus perspektívát. Krisztusi emberek, akiket Krisztus birtokol mennyei identitású emberek, mert Krisztus véréből és szelleméből részesednek. A szellemi és hétköznapi tevékenységeik fókuszában a Krisztus szellemével való élet beteljesedése és fejlesztése áll.

 

 

 

1. oldal / 43